Jak zmierzyć światło?

Podstawy fotometrii. Główne pojęcia i wielkości.

Fotometria jest działem fizyki zajmującym się oceną źródeł światła pod względem ich zdolności świecenia i oświetlania przedmiotów. Do opisu zjawisk i obserwacji związanych z propagacją energii fal świetlnych emitowanych przez źródła światła wykorzystujemy dwa rodzaje fotometrii: energetyczną i wizualną.

Fotometria energetyczna (inne nazwy: fizyczna, radiometria) zajmuje się całym zakresem widma fal elektromagnetycznych.

Fotometria wizualna zajmuje się jedynie zakresem widzialnym widma, które jest postrzegane przez ludzkie oko jako światło i uwzględnia czułość oka. Zakres widzialny widma zawiera się w granicach 380-760nm. Fale z poza zakresu nie wywołują wrażenia wizualnego.

Odpowiednio do opisu zjawisk stosowane są dwa zestawy wielkości i odpowiednich jednostek. Symbole wielkości radiometrycznych są analogiczne do ich odpowiedników fotometrycznych. Do scharakteryzowania wielkości używanych w obu fotometriach należy wprowadzić pojęcia kąta bryłowego. Kąt bryłowy Ω definiowany jest przez stożek sferyczny wycinany z kuli.

Kąt bryłowy

Rysunek 1. Kąt bryłowy

Kąt bryłowy związany jest z polem powierzchni A wycinanej przez stożek z kuli o promieniu r, której środek pokrywa się z wierzchołkiem stożka i wynosi: Ω = A/r2. Jednostką kąta bryłowego jest steradian (sr).

Steradian

Rysunek 2. Steradian

Steradian jest to kąt bryłowy stożka wycinającego z kuli o promieniu r = 1 m, pole o powierzchni A = 1 m2.

Podstawowe wielkości fotometrii energetycznej i wizualnej.

Źródło światła jest charakteryzowane przez całkowitą moc wypromieniowaną. Wielkość tę nazywamy strumieniem promieniowania lub strumieniem świetlnym.

W fotometrii energetycznej całkowity strumień energii promieniowania ΦC wyraża moc danego źródła, czyli ilość energii wysyłanej przez źródło we wszystkich kierunkach w jednostce czasu. Jednostką strumienia energii promieniowania jest wat (W = J/s).

Całkowity strumień promieniowania

Rysunek 3. Całkowity strumień promieniowania

W fotometrii wizualnej korzystamy z pojęcia strumienia świetlnego ΔΦ, którego jednostką jest lumen (lm). Lumen definiujemy, jako strumień świetlny wysyłany przez źródło światła o światłości (natężeniu źródła światła, patrz następny punkt) 1 kandeli w kąt bryłowy 1 steradiana.

W przypadku pełnego kąta bryłowego, oraz punktowego i izotropowego źródła światła, strumień świetlny jest równy: Φ=4πI.

Natężenie źródła światła

Natężenie światła (jasność) odnosi się do energii wypromieniowanej w jednostce czasu przez źródło w jednostkowy kąt bryłowy. Wielkość ta nosi nazwę natężenia kątowego - I i podawana jest w fotometrii energetycznej w watach/steradian.

Natężenie źródła światła (światłość źródła światła) I jest to ilość energii emitowanej przez izotropowe źródło światła w ciągu jednostki czasu w kąt bryłowy równy jednemu steradianowi. Jednostką światłości jest kandela (cd).

Ilustracja przedstawiająca schematycznie pojęcie natężenia źródła światła

Rysunek 4. Ilustracja przedstawiająca schematycznie pojęcie natężenia źródła światła.

Natężenie (światłość) jest definiowane jako:

tl_files/materialy/fotometria/eq1.png

Natężenie oświetlenia

Do opisu ilości energii promienistej jaka dociera do oświetlanej powierzchni stosujemy wielkość zwaną natężeniem oświetlenia E.

Natężenie oświetlenia E jest wielkością fizyczną równą stosunkowi strumienia świetlnego padającego prostopadle na dowolną powierzchnię do wartości pola tej powierzchni.

tl_files/materialy/fotometria/eq2.png

Jednostką natężenia oświetlenia w fotometrii energetycznej jest wat/m2.

Strumień światła padający na powierzchnię

Rysunek 5. Strumień światła padający na powierzchnię.

W fotometrii wizualnej natężeniem oświetlenia jest iluminancja podawana w luksach (lx). Luks jest natężeniem oświetlenia danej powierzchni, gdy na 1 m2 tej powierzchni pada prostopadle strumień światła równy jednemu lumenowi:

tl_files/materialy/fotometria/eq3.png

Natężenie oświetlenia i iluminancja powierzchni oświetlanej przez punktowe źródło światła zależy od natężenia kątowego (światłości), odległości źródła od powierzchni oraz orientacji powierzchni względem kierunku propagacji energii promienistej:

tl_files/materialy/fotometria/eq4.png

Jeśli energia promienista pada na powierzchnię pod kątem α różnym od zera, wówczas natężenie oświetlenia powierzchni E jest obliczane ze wzoru:

tl_files/materialy/fotometria/eq5.png

który pozwala uwzględnić efektywną powierzchnię.

Kąt α jest kątem zawartym pomiędzy kierunkiem prostopadłym do oświetlanej powierzchni i kierunkiem rozchodzenia się energii promienistej.

Światło padające na powierzchnię A pod kątem α.

Rysunek 6. Światło padające na powierzchnię A pod kątem α.

Jeśli mamy do czynienia z punktowym źródłem światła o niezmiennej światłości I oraz niezmiennym kącie α, to natężenie oświetlenia E maleje jak kwadrat odległości od źródła (tzw. prawo odwrotnych kwadratów):

tl_files/materialy/fotometria/eq6.png

Powyższy wzór stosowany jest nie tylko dla źródeł punktowych, używany jest również w fotometrii wizualnej i do źródeł rozciągłych. Przybliżenie jest tym lepsze, im rozmiary źródła są mniejsze w porównaniu z odległością. Natężenie oświetlenia można zmieniać zmieniając odległość oświetlanej powierzchni od źródła światła.

Zależność natężenia oświetlenia od odległości

Rysunek 7. Zależność natężenia oświetlenia od odległości.

Właściwy dobór natężenia oświetlenia i zapewnienie jego równomierności jest jednym z zasadniczych czynników decydujących o wydajności pracy ludzkiej. Przy zajęciach niezbyt precyzyjnych wystarczające natężenie oświetlenia to około 30 lx, przy pracach wymagających większej dokładności natężenie oświetlenia może wahać się w granicach od 200 do 1000 lx. W letnie słoneczne popołudnie natężenie oświetlenia dochodzi do 100000 lx, dla czystego nocnego i bezksiężycowego nieba wartość natężenia oświetlenia wynosi 0,002 lx, a dla czystego nocnego nieba z Księżycem w pełni - 0,27 lx.

Kolejną wielkością fotometryczną stosowaną w fotometrii wizualnej jest luminancja L. Jest ona miarą natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku. Opisuje ilość światła, które przechodzi lub jest emitowane przez określoną powierzchnię i mieści się w zadanym kącie bryłowym. Jest to miara wrażenia wzrokowego, które odbiera oko ze świecącej powierzchni.

Rysunek 8. Luminancja.

Luminancja

Jednostką luminancji jest nit (nt). Luminacja źródła wynosi 1 nit, gdy powierzchnia równa 1 m2 ma w kierunku normalnym światłość jednej kandeli. Przykładowo: luminancja włókna wolframowego przeciętnej żarówki wynosi ok. 3∙106 nitów, a Słońca 3∙109 nitów.

tl_files/materialy/fotometria/eq7.png

Przykład

Lampa uliczna jest zawieszona na wysokości h = 4 metrów nad ulicą. W jakiej odległości x od punktu maksymalnego oświetlenia P znajduje się punkt A, w którym oświetlenie jest n = 8 razy mniejsze? Zakładamy, że rozkład strumienia świetlnego lampy jest równomierny.

Rozwiązanie

tl_files/materialy/fotometria/rys9.pngNatężenie oświetlenia w odległości h od źródła wynosi E1 (w punkcie P), a w odległości r od źródła - E2 (w punkcie A). Przyjmujemy, że natężenie światła I jest stałe.

tl_files/materialy/fotometria/eq8.png

Dla danych z zadania x=6,93 metra.